Regulamin

Regulamin zakupów w sklepie internetowym Marysyll.com

§1

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy „Marysyll.com” prowadzony przez MARY SYLL PRODUCTIONS – Sylwia Witt z siedzibą w Głogowie Małopolskim, Budy Głogowskie 702, 36-060 Głogów Małopolski, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającej NIP: 8141692346, REGON: 386978241 (dalej zwanym też „Sklepem”).

§2

 1. Za „towary” w rozumieniu niniejszego Regulaminu uważa się wszystkie produkty pobierane z konta Klienta w Sklepie takie jak: audiobooki mp3 oraz e-booki PDF, których zamówienie i dostawa realizowane jest drogą elektroniczną poprzez stronę internetową Sklepu,
 2. Za „towary fizyczne” w rozumieniu niniejszego Regulaminu uważa się koszulki typu T-shirt z nadrukiem, koszulki typu T-shirt z napisem, kubki z nadrukiem oraz kubki z napisem
 3. Za „audiobook” w rozumieniu niniejszego Regulaminu uważa się zapisane w plikach w formacie mp3, m4b nagrania audio (książka w formacie mp3, m4b) służące do nauki języka niderlandzkiego, którego słucha się po pobraniu na dowolne urządzenie elektroniczne, wyposażone w odtwarzacz plików MP3 i/lub m4b;
 4. Za „E-book” w rozumieniu niniejszego Regulaminu uważa się pliki w formacie PDF, zawierające ćwiczenia i zadania do przerabiania przez klienta, a które wcześniej były przerabiane w danym audiobooku, których treść zapisana w formie elektronicznej, przeznaczona do odczytania przy pomocy czytnika e-booków lub odpowiedniego oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu (np. komputer,  smartfon, tablet);
 5. Za „Klienta” w rozumieniu niniejszego Regulaminu uważa się osobę fizyczną posiadającą pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej ale posiadającą zdolność prawną, korzystającą ze Sklepu w tym w szczególności dokonującą zakupów.
 6. Za „Konsumenta” w rozumieniu niniejszego Regulaminu uważa się osobę fizyczną dokonującą zakupów w Sklepie internetowym „Marysyll.com” niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z Kodeksem cywilnym). 
 7. Za „Dni Robocze” w rozumieniu niniejszego Regulaminu uważa się każdy dzień przypadający od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
 8. Za „wadę fizyczną” w rozumieniu niniejszego Regulaminu uważa się niezgodność towaru lub towaru fizycznego z umową.
 9. Za „wadę prawną” w rozumieniu niniejszego Regulaminu uważa się sytuację, w której towar lub towar fizyczny stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli towar lub towar fizyczny jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu towarem lub towarem fizycznym wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

§ 3

 1. Klient wybiera towar z oferty Sklepu prezentowanej na stronie internetowej www.marysyll.com i składa zamówienie korzystając z ww. strony internetowej.
 2. Z chwilą złożenia zamówienia w Sklepie, Klient wyraża zgodę na otrzymywanie powiadomień związanych z realizacją zamówienia na podany przez siebie adres e-mail.
 3. Cena towaru jest wyświetlana przy tytule lub nazwie danej pozycji. Cena obejmuje dostęp do pliku w formacie mp3 lub w formacie PDF zawierającego zakupione treści.

§ 4

 1. Sklep dokłada najwyższej staranności, aby informacje o towarach i towarach fizycznych jak najdokładniej odpowiadały rzeczywistości.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych, wyprzedaży i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami, jak również do dokonywania zmian ceny towarów i towarów fizycznych. Uprawnienie do dokonywania zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na ceny towarów i towarów fizycznych w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 3. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, informacje o towarach i towarach fizycznych podawane na stronach Sklep stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

§ 5

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest:
  • jego potwierdzenie przez Sklep, dokonane e-mailem przesłanym na adres podany przez Klienta, zawierające informacją o przyjęciu zamówienia, oraz
  • potwierdzenie złożenia zamówienia przez Klienta dokonane poprzez kliknięcie na wskazany link w otrzymanej wiadomości (email) ze Sklepu,
  • wpłynięcie całej należnej tytułem ceny na konto Sklepu.
  • W przypadku braku potwierdzenia zamówienia ze strony Sklepu w ciągu 2 dni roboczych od dnia jego złożenia, należy powiadomić Sklep za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie, odpowiednio na adres: sylwiamariawitt@gmail.com, lub pod numerem tel.: 576 573 875.

§ 6

 1. Zamówienia są realizowane zgodnie z kolejnością ich otrzymywania i wpływu środków tytułem zapłaty ceny na konto Sklepu.
 2. Do sprzedaży prowadzonej w ramach akcji promocyjnych oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i towarów fizycznych. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień i wpływu środków tytułem zapłaty ceny na konto Sklepu, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w Sklepie. Akcje promocyjne oraz wyprzedaże mogą być prowadzone przez określony czas, o którym Sklep informuje Klientów na stronie internetowej www.marysyll.com
 3. Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który rozpoczyna się z dniem złożenia zamówienia przez Klienta i kończy się z dniem przesłania Klientowi przez Sklep stosownych plików, linków lub kodów dostępu do zamówionego towaru. Czas ten uwzględnia tylko Dni Robocze.
 4. O niedostępności jakiegokolwiek zamówionego towaru lub towaru fizycznego Sklep powiadamia za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 5. Towary są gotowe do odbioru w momencie zaksięgowania wpłaty w Sklepie.
 6. Dostawa towarów fizycznych następuje w terminie 1-3 tygodnie.

§ 7

Zamówienie na towary i towary fizyczne zostanie zrealizowane, jeżeli będzie zawierało dane odbiorcy (imię i nazwisko w przypadku osoby fizycznej lub nazwę w przypadku osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej), a także adres i telefon odbiorcy oraz adres jego poczty elektronicznej.

§ 8

 1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu zgodnie z § 9 poniżej. Aktualny status zamówienia dostępny jest po zalogowaniu na konto Klienta w zakładce “Twoje zamówienia”. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod adresem e-mail: sylwiamariawitt@gmail.com
 2. W przypadku zakupu towarów fizycznych zmiana zamówienia możliwa jest tylko w terminie …. Dni od dnia jego złożenia . Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod adresem e-mail: sylwiamariawitt@gmail.com.

§ 9

 1. Złożone zamówienie może być zmienione drogą telefoniczną poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem 576 573 875 lub drogą mailową: sylwiamariawitt@gmail.com
 2. Zmienić lub można te zamówienia, które nie zostały jeszcze zrealizowane, przez co należy rozumieć: 
  • niekliknięcie w przesłany przez Sklep link z potwierdzeniem zamówienia
  • nieopłacenie zamówienia
  • niewysłanie towaru do Klienta w sposób określony w § 12 poniżej lub 
  • gdy plik nie został pobrany przez Klienta w ciągu 14 dni. 

§ 10

 1. Sklep oferuje następujące formy płatności za zamówione towary:
 • Serwisu PayU – towar lub towar fizyczny zostanie wysłany po wpłynięciu potwierdzenia do Sklepu od PayU, że o cała należność za towar lub towar fizyczny została uiszczona.
 • serwisu iDeal – towar lub towar fizyczny zostanie wysłany po wpłynięciu potwierdzenia do Sklepu od iDeal, że o cała należność za towar lub towar fizyczny została uiszczona.
 • Przelewy24 – towar lub towar fizyczny zostanie wysłany po wpłynięciu potwierdzenia do Sklepu od Przelewy24, że o cała należność za towar lub towar fizyczny została uiszczona.
 • PayPal – towar lub towar fozyczny zostanie wysłany po wpłynięciu potwierdzenia do Sklepu od PayPal, że o cała należność za towar lub towar fizyczny została uiszczona.

§ 11

 1. Każdy Klient na dowód zakupu towaru i towaru fizycznego otrzymuje od Sklepu fakturę VAT lub potwierdzenie zakupu. 
 2. Jeśli faktura VAT ma zostać wystawiona na Klienta prowadzącego działalność gospodarczą i/lub będącego podatnikiem podatku VAT, w zamówieniu należy podać dane oraz NIP Klienta. Dokonując zakupu w Księgarni i potwierdzając złożenie zamówienia, Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu.

§ 12

 1. Wszystkie towary tj. pliki w formatach: pdf/epub/mobi oraz mp3 chronione są przed nielegalnym kopiowaniem i rozpowszechnianiem. Łamiąc system zabezpieczeń, Klient dopuszcza się łamania przepisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Wszystkie nadruki umieszczane na towarach fizycznych są chronione w myśl ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiując nadruki i rozpowszechniając je bez zgody Sklepu Klient dopuszcza się łamania przepisów
 3. Nie jest możliwa dalsza odsprzedaż plików – wyczerpanie prawa autorskiego nie dotyczy plików pobranych online.
 4. Każdy z towarów oferowanych przez Sklep posiada opis zawierający wskazanie o formacie pliku w jakim został zapisany i jaki wymagany jest aby móc prawidłowo z niego korzystać np. PDF, EPUB, MOBI czy MP3.
 5. W opisie znajdują się też informacje dotyczące zastosowanych przez wydawcę zabezpieczeń przed nielegalnym kopiowaniem.
 6. Informacja o zastosowaniu ‘znaku wodnego’ – jest jednoznaczna z tym, że do otwarcia e-booka wystarczy program obsługujący format PDF (np. Adobe Reader) lub EPUB (np. Adobe Digital Editions) lub MOBI (np. Kindle for PC)
 7. Aby zamówić wybrany plik należy przejść do Sklepu, wpisać tytuł poszukiwanej pozycji lub skorzystać z pozycji prezentowanych na stronie.
 8. Niezbędne jest zaakceptowanie regulaminu i zgody na przetwarzanie danych RODO.
 9. Po dokonaniu płatności plik jest gotowy do pobrania z konta Klienta
 10. Aby pobrać e-book należy wybrać odpowiedni format pliku

§ 13

 1. Ilekroć w niniejszym paragrafie mowa jest o Kliencie, rozumie się przez to wyłączenie Klienta będącego Konsumentem.
 2. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty odebrania towaru lub towaru fizycznego poprzez złożenie i odesłanie do Sklepu oświadczenia o odstąpieniu, o którym mowa w ust. 3 poniżej. Z chwilą złożenia oświadczenia o odstąpieniu, przez które należy rozumieć odesłanie na adres e-mail: sylwiamariawitt@gmail.com Oświadczenia o odstąpieniu, Klient zostaje pozbawiony dostępu do zakupionych towarów lub towarów fizycznych.
 3. Nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy Sklep zwraca Klientowi dokonane przez niego płatności obejmujące cenę zwracanego towaru lub towaru fizycznego.
 4. Formularz zawierający wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy i zwrocie towaru i towaru fizycznego jest wysyłany do klienta pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Klienta, a także dołączany do przesyłki z zamówieniem wysyłanej do Klienta.

§ 14

 • Sklep wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów nie będących Konsumentami z tytułu wad towarów i towarów fizycznych (rękojmia).
 • W stosunku do Konsumentów Sklep ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne na zasadach określonych w kodeksie cywilnym oraz w innych przepisach szczególnych mających zastosowanie do Sklepu.
 • Za towar posiadający wadę fizyczną uznaje się plik, który posiada usterki techniczne.
 • Za towar fizyczny posiadający wadę fizyczną rozumie się towar fizyczny posiadający wade określoną w § 2 pkt 8 powyżej.
 • Sklep nie uwzględnia reklamacji, których przedmiotem jest wskazany przez Sklep format oferowanych towarów, lub niemożność otworzenia pliku z zakupionym towarem w innym programie niż wskazany na stronach Sklepu pod danym towarem.
 • W przypadku uwzględnienia reklamacji, towar lub towar fizyczny zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a w przypadku braku takiej możliwości Sklep zwróci należność za reklamowany towar lub towar fizyczny.
 • Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi do 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, jednakże Sklep podejmuje wszelkie kroki, aby reklamację rozwiązać w najkrótszym możliwym czasie. Jeżeli Sklep nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania, należy przyjąć, że reklamacja została uznana. Odpowiedź na reklamację Sklep przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku na wskazany przez Klienta adres.
 • W przypadku gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, Sklep przekaże Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o:
  • zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu, wraz z informacją o podmiocie uprawnionym w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich,  właściwym dla Sklepu, albo
  • odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 • Jeżeli Sklep nie złożył żadnego oświadczenia, o którym mowa w ust. 5 powyżej, uznaje się, że wyraził zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

§ 15

 1. W przypadku reklamacji należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod adresem e-mail: sylwiamariawitt@gmail.com lub telefonicznie pod numerem 576 573 875.
 2. Poza reklamacjami dotyczącymi towarów i towarów fizycznych Klient może zgłosić reklamację w zakresie świadczenia przez Sklep usług drogą elektroniczną, dotyczącą w szczególności funkcjonowania Sklepu i korzystania z oferowanych przez niego usług.
 3. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz opis zaistniałego problemu.
 4. Czas rozpatrzenia takiej reklamacji wynosi do 30 dni kalendarzowych, jednakże Sklep podejmuje wszelkie kroki, aby reklamację rozwiązać w najkrótszym możliwym czasie.

§ 16

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu Internetowego „marysyll.com
 2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z usługi Newsletter.
 3. Usługa Newslettera świadczona jest na podstawie umowy o świadczenie tej usługi, zawartej przez subskrybenta z MARY SYLL PRODUCTIONS – Sylwia Witt z siedzibą w Głogowie Małopolskim, Budy Głogowskie 702, 36-060 Głogów Małopolski, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającej NIP: 8141692346, REGON (dalej „MARY SYLL PRODUCTIONS”).
 4. Świadczenie usługi następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail i umożliwia wszystkim osobom, które ją zamówiły, otrzymywanie od MARY SYLL PRODUCTIONS wiadomości typu Newsletter zawierających informacje o nowościach, bestsellerach, promocjach i ofertach specjalnych.
 5. Subskrybenci usługi Newsletter, którzy zarejestrowali się w serwisie Sklepu oraz zaznaczyli właściwe opcje w swoim koncie użytkownika, mogą – w oparciu o osobiste preferencje podane przez siebie lub ustalone przez MARY SYLL PRODUCTIONS – otrzymywać powiadomienia o nowych towarach czy też powiadomienia a prowadzonych akcjach promocyjnych i wydarzeniach.
 6. Świadczenie przez Sklep na rzecz swoich subskrybentów usługi Newslettera nie jest możliwe bez podania przez subskrybenta jego adresu e-mail, a w przypadku subskrybentów, o których mowa w pkt 5 powyżej, bez ustalenia zebrania informacji na temat ich osobistych preferencji.
 7. Korzystanie z usługi Newsletter jest bezterminowe i dobrowolne, co oznacza, że każda osoba, która zamówiła usługę Newslettera, może w dowolnym momencie zrezygnować z tej usługi.
 8. Usługa Newslettera świadczona jest wyłącznie osobom, które ją zamówiły.
 9. Osoby zarejestrowane w serwisie Sklepu zostają dopisane do listy subskrybentów Newslettera z chwilą dokonania rejestracji w serwisie i zaznaczenia pola „Zapisz się na newsletter”. Osoby niezarejestrowane w serwisie Sklepu a chcące skorzystać z Newslettera muszą pozostawić swoje dane w zakładce „Kontakt” i wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera.
 10. W celu zawarcia umowy o świadczenie usługi Newslettera należy kliknąć na otrzymany w procesie rejestracji link aktywacyjny weryfikujący żądanie dodania adresu skrzynki pocztowej do listy subskrybentów usługi Newsletter. Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą kliknięcia w ww. link aktywacyjny.
 11. W treści każdej wiadomości e-mail stanowiącej Newsletter zamieszczana jest informacja o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi Newslettera.
 12. W celu usunięcia adresu e-mail z listy subskrybentów usługi Newsletter każda osoba, która zamówiła usługę Newslettera, może w dowolnym momencie zrezygnować z usługi poprzez kliknięcie w link zawarty w każdej wiadomości zawierającej newsletter.
 13. Subskrybent może w dowolnym momencie zrezygnować z usługi Newslettera za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta.
 14. Wszelkie reklamacje i skargi, związane ze świadczeniem usług Newslettera subskrybent  może zgłaszać na każdym etapie świadczenia tych usług.
 15. Reklamację należy skierować na piśmie na adres Sklepu (MARY SYLL PRODUCTIONS – Sylwia Witt, Budy Głogowskie 702, 36-060 Głogów Małopolski) lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres sylwiamariawitt@gmail.com,. z dopiskiem „Reklamacja – Newsletter”.
 16. Reklamacja dla swej skuteczności powinna zawierać adres email subskrybenta, opis okoliczności stanowiących podstawę skargi oraz żądanie skargi.
 17. MARY SYLL PRODUCTIONS rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Subskrybent  zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia skargi w formie korespondencji e-mail skierowanej na adres e-mail właściwy dla subskrybenta.

§ 17

 1. Niniejszy Regulamin może ulec zmianom.
 2. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia, chyba, że przepisy powszechnie obowiązujące to uniemożliwiają.
 3. Nazwy towarów i towarów fizycznych oraz ich marki należą do Sklepu.
 4. Klient niniejszym przyjmuje do wiadomości, że towaryi towary fizyczne  sprzedawane w Sklepie stanowią utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i chronione są prawami autorskimi i pokrewnymi, do których wyłącznie uprawniony jest Sklep.
 5. Zakup towaru i towaru fizycznego nie upoważnia Klienta do jego utrwalania, zwielokrotniania, rozpowszechniania w szczególności poprzez publiczne wystawienie, wyświetlanie, oraz w innym sposób w tym poprzez wprowadzenie do pamięci komputera i rozpowszechnianie w taki sposób aby każdy miał do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, do najmu, dzierżawy, użyczenia, do dalszej odsprzedaży.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszy paragrafie stosuje się przepisy ustawy o prawe autorskim i prawach pokrewnych.

§ 18

 1. Sklep Internetowy dokłada wszelkich starań by zgromadzone przez niego dane osobowe Klientów podlegały ochronie przewidzianej w przepisach prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w tym na zasadach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych Klientów udostępnionych Sklepowi Internetowemu „marysyll.com” przez Klientów jest MARY SYLL PRODUCTIONS – Sylwia Witt, Budy Głogowskie 702, 36-060 Głogów Małopolski, tel. 576 573 875, posługująca się adresem e-mail: sylwiamariawitt@gmail.com. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji złożonych zamówień lub świadczenia innych usług drogą elektroniczną, w tym wysyłki Newslettera, jeśli taka usługa została zamówiona.
 3. Dane osobowe Klientów są przechowywane przez okres obowiązywania zawartej z Klientem umowy lub do momentu złożenia przez Klienta sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.
 4. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom wspierającym Sklep w świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Ponadto, Klient ma również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. Ponadto, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 6. W przypadku Klientów, którzy wybrali spersonalizowaną formę usługi Newsletter, ich dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym poprzez profilowanie).
 7. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne ale niezbędne w celu składania zamówień, założenia konta oraz korzystania z określonych usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym usługi Newsletter.
 8. Sklep stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 9. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Klientów wykorzystywanych przez Księgarnię w celu realizacji zamówień oraz wysyłki Newslettera zostały opisane w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies.

§ 19

 1. Wszystkie uwagi, propozycje, reklamacje i skargi należy kierować do:

MARY SYLL PRODUCTIONS – Sylwia Witt, 
Budy Głogowskie 702, 
36-060 Głogów Małopolski, 
Tel: 576 573 875
e-mail: paniprezes@marysyll.com

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej a także na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://www.uokik.gov.pl/konsumenci.php i znajdujących się tam odesłaniach (linkach).
 2. Klient będący Konsumentem posiada następujące, przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;
  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między nim a Sklepem;
  • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sklepem, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Europejskie Centrum Konsumenckie, Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 3. W wykonaniu obowiązków wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich Sklep wskazuje, że platforma ODR (Online Dispute Resolution), za pośrednictwem której Konsument może przystąpić do rozwiązania sporu online jest dostępna na stronie: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

Regulamin ważny od dnia 01.01.2021 roku.